Statut

STATUT
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie: Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, założone w 2013 r., zwane jest w dalszej części statutu „Towarzystwem”.

Art. 2

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Art. 4

Towarzystwo ma nazwę  Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej i używa pieczęci z takimi napisami.

Art. 5

Swą działalność Towarzystwo opiera na pracy społecznej swoich członków.

Art. 6

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa o charakterze regulaminowym są: Wydziały i Komisje, powoływane i odwoływane – zależnie od potrzeb – uchwałami Zebrania Ogólnego. Szczegółowe zakresy działalności Wydziałów i Komisji określać będą  odpowiednie regulaminy.

Art. 7

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

 

Rozdział II
Cel i środki działania

Art.8

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju i popularyzacji badań naukowych w zakresie myśli politycznej i prawnej. Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć polskiego środowiska naukowego oraz rzecznikiem jego potrzeb wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Art. 9

Dla osiągnięcia celu Towarzystwo:

1.      Pobudza i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną, jak zespołową.

2.      Popularyzuje myśl polityczną od starożytności po współczesność.

3.      Odbywa zebrania naukowe.

4.      Organizuje wykłady, odczyty, szkolenia i warsztaty.

5.      Urządza konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia naukowe.

6.      Współpracuje z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.

7.      Inicjuje i organizuje dyskusje nad wynikami prac badawczych oraz kierunkami rozwoju ośrodka.

8.      Prowadzi działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9.      Udziela pomocy osobom pracującym naukowo, popiera twórczości młodych pracowników nauki oraz szczególnie uzdolnionej młodzieży, urządza konkursy dotyczące myśli politycznej i prawnej dla studentów i doktorantów oraz przyznaje stypendia i nagrody za prace naukowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10

Towarzystwo składa się z członków:

1.      Honorowych,

2.      Zwyczajnych,

3.      Wspierających.

 

Art. 11

1.      Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa.

2.      Członkiem Towarzystwa może zostać nie tylko osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 12

1.      Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu osobom spełniającym wymogi określone w  art. 11 ust. 1 i 2, legitymującym się, co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego, szczególnie zasłużonym dla badań nad myślą polityczną i prawną lub dla Towarzystwa.

2.      Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która spełnia wymogi określone w  art. 11 ust. 1 i 2, posiadająca, co najmniej tytuł zawodowy magistra, pracująca naukowo i wykazująca się dorobkiem naukowym w postaci artykułów naukowych, recenzji, książek autorskich, książek redagowanych.

3.      Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w art. 11 ust 1 i 2, posiadająca, co najmniej tytuł zawodowy licencjata, wykazująca się dorobkiem naukowym w postaci artykułów naukowych, recenzji, książek autorskich, książek redagowanych, lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4.      Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnego wniosku dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, znających kandydata i jego dorobek naukowy.

Art. 13

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1.      Uczestniczenia z prawem głosu w naukowych i administracyjnych Zebraniach Ogólnych Towarzystwa oraz w naukowych i administracyjnych zebraniach odpowiedniego Wydziału i odpowiedniej Komisji.

2.      Przedstawiania prac na zebraniach naukowych swego Wydziału i Komisji.

3.      Brania udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa.

4.       Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez organy Towarzystwa.

5.      Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Towarzystwa.

Art. 14

Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:

1.      Przestrzegania zasad etyki pracy naukowej.

2.      Aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów Towarzystwa.

3.      Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa.

4.      Dbania o dobre imię Towarzystwa.

5.       Regularnego opłacania składek i innych powinności obowiązujących w Towarzystwie.

Art. 15

1.      Składki członkowskie opłacają członkowie zwyczajni. Członkowie zwyczajni nieczynni zawodowo opłacają składkę o połowę niższą.

2.      Zarząd Towarzystwa w uzasadnionych przypadkach może zwolnić członka z obowiązku płacenia składek.

Art. 16

  1. Wszyscy członkowie honorowi i zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawo wyborcze, podczas gdy członkowie wspierający takiego prawa nie posiadają.
  2. Członkowie wspierający Towarzystwa, w tym osoba prawna, posiadają  jedynie głos doradczy.

Art. 17

Członkostwo ustaje w przypadku:

1.      Dobrowolnego wystąpienia.

2.      Skreślenia.

3.      Śmierci.

Art. 18

Wystąpienie z Towarzystwa następuje przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia.

Art. 19

1.      Skreślenie następuje na mocy uchwały Zarządu w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu.

2.      Członkostwo osoby prawnej ustaje również wskutek utraty osobowości prawnej.

3.       Od decyzji o skreśleniu z listy członków, przysługuje pisemne odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni. 


Rozdział IV
Władze Towarzystwa

Art. 20

Władzami Towarzystwa są: Zebranie Ogólne, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Ich kadencja trwa 5 lat.

Art. 21

Jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Art. 22

Wybory do władz, a także przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa i uchwały o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Art. 23

 1.  Zebranie Ogólne członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

 2.  Zebranie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3.  O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Ogólnego Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

Art. 24

Zebranie Ogólne sprawozdawcze odbywa się raz w roku, Zebranie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze zaś – raz na pięć lata.

Art. 25

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

1.      Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

2.      Powoływanie nowych i odwoływanie istniejących Wydziałów i Komisji.

3.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.      Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.      Wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

6.      Nadawanie tytułu członka honorowego.

7.      Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

8.      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

9.      Podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych władz, a wymagających decyzji Zebrania Ogólnego.

Art. 26

  1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne powinno być zwołane nie później niż 30 dni od momentu złożenia wniosku.
  2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania

Art. 27

1.      Uchwały na  Zebraniu Ogólnym w pierwszym terminie, zapadają bezwzględną  większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.      W drugim terminie uchwały Zebrania Ogólnego są ważne bez względu na liczbę obecnych.

Art. 28

Zarząd Towarzystwa składa się, z co najmniej dziesięciu osób, wybranych przez Zebranie Ogólne, w tym prezesa, przynajmniej dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza generalnego, jego dwóch zastępców, którzy tworzą Prezydium. Do Zarządu wchodzą ponadto: przynajmniej trzech członków Zarządu wybranych przez Zebranie Ogólne oraz przewodniczący Wydziałów i Komisji.
Po Zebraniu Ogólnym zebranie administracyjne Wydziału i Komisji wybiera ze swego grona w tajnym glosowaniu na okres pięciu lat przewodniczącego, sekretarza i ich zastępców, którzy stanowią Zarząd Wydziału i Komisji.

Art. 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.      Realizowanie zadań i programów określonych przez Zebranie Ogólne.

3.      Zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

4.      Uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania oraz zatwierdzanie regulaminów uchwalanych przez poszczególne Wydziały i Komisje.

5.      Powoływanie redaktora naczelnego wydawnictwa oraz redaktorów naukowych.

6.      Rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa.

Art. 30

Posiedzenia plenarne Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

Art. 31

1.      Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

2.       Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Art. 32

Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej trzech  członków wybranych przez Zebranie Ogólne , w tym przewodniczącego i sekretarza. Po Zebraniu Ogólnym zebranie administracyjne Komisji Rewizyjnej wybiera ze swego grona w tajnym glosowaniu na okres pięciu lat przewodniczącego i  sekretarza.

Art. 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy

1.      Kontrola wykonywania uchwał Zebrań Ogólnych.

2.      Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3.      Kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

4.      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

Art. 34

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium, z głosem doradczym.

Art. 35

W czasie trwania kadencji w miejsce ustępujących członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władze te mają prawo dokooptowania nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/2 osób pochodzących z wyboru.


Rozdział V
Majątek Towarzystwa

Art. 36

1.      Towarzystwo może posiadać majątek: ruchomy i nieruchomy.

2.      Na majątek Towarzystwa składają się:

1)      Wpływy ze składek członkowskich.

2)      Wpisowe za udział w konferencji, zjazdach i sympozjach naukowych oraz szkoleniach.

3)      Dotacje, ofiarności publicznej, i subsydiów.

4)      Zapisy, spadki i darowizny.

5)      Wpływy z działalności statutowej.

3.      Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

Art. 37

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Prezes lub jeden z Wiceprezesów działający łącznie ze Skarbnikiem.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

Art. 38

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenia Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

 

 

 

Warszawa 14.09.2013