Członkostwo

Kwestie członkostwa regulują artykuły: 10, 11 i 12 statutu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej. Członkostwo dzieli się na:

a) honorowe,

b) zwyczajne,

c) wspierające.

 

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa.

Członkiem Towarzystwa może zostać nie tylko osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu osobom spełniającym wyżej wymienione wymogi, legitymującym się, co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego, szczególnie zasłużonym dla badań nad myślą polityczną i prawną lub dla Towarzystwa.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa, ponadto: posiada, co najmniej tytuł zawodowy magistra, pracuje naukowo i wykazuje się dorobkiem naukowym w postaci artykułów naukowych, recenzji, książek autorskich, książek redagowanych.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa, ponadto: posiada, co najmniej tytuł zawodowy licencjata, wykazująca się dorobkiem naukowym w postaci artykułów naukowych, recenzji, książek autorskich, książek redagowanych, lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnego wniosku dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, znających kandydata i jego dorobek naukowy.


Proszę pobrać deklarację, wydrukować  w dwóch egzemplarzach, wypełnić i wysłać na adres pocztowy Towarzystwa.
Jednocześnie informujemy, że opłata wpisowa wynosi 30 zł, a składka roczna 50 zł.

 

 

Deklaracja członkowska

Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

ul. Filtrowa 69/52, 02-055 Warszawa

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………….  proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej. Zobowiązuję się do wpłaty wpisowego* oraz składki rocznej* na konto Towarzystwa nr 51 2490 0005 0000 4530 5580 5010.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….

Tytuł/stopień naukowy …………………………………………………………………………………..

Instytucja/afiliacja ……………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………...

Telefon ………………………………………  E-mail ………………………………………………….

Zainteresowania badawcze ………………………………………………………………………………

Wybrane publikacje (max. 2) ……………………………………………................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 

………………, dnia……………………….

(własnoręczny podpis)**

 

Czytelne podpisy członków wprowadzających:

1..............................................................

2...............................................................

 

 

Przyjęty przez Zarząd na posiedzeniu dnia.................................................................

 

 

 

* W roku 2014 opłata wpisowa wynosi 30 zł, a składka roczna 50 zł.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Towarzystwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)