Najnowszy numer "Pro Fide Rege et Lege" poświęcony konserwatyzmowi południowoamerykańskiemu trafił do sprzedaży

16.1.2014

Szanowni Państwo,

 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że najnowszy numer "Pro Fide Rege et Lege" poświęcony konserwatyzmowi południowoamerykańskiemu właśnie trafił do sprzedaży. Numer jest dostępny w sklepie internetowym konserwatyzm.pl (http://sklep.konserwatyzm.pl/) lub w salnoach sieci Empik na terenie całego kraju.

 

Poniżej zamieszczamy spis treści najnowszego numeru

 

Do Czytelników

 

Temat numeru: Konserwatyzm południowoamerykański

Adam Wielomski:Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), czyli teoretyk polityczny brazylijskich plantatorów

Sebastian Bachmura: Inspiracje konstytucją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ustawie zasadniczej Brazylii z 1891 r.

Krystian Chołaszczyński: Rządy i samobójcza śmierć prezydenta Brazylii Getúlio Dornellesa Vargasa (1882-1954) – wybrane aspekty

Tomasz Kosiński: „Wolę być nadzieją, toteż będę mogła być nieśmiertelną strażniczką rewolucji”. Eva „EvitaPerón (1919-1952) – życie, działalność, mit

 

Prawo i Politologia

Bogumił Grott:Wiktor Poliszczuk (1925-2008) badacz nacjonalizmu ukraińskiego. Działalność na tle epoki i panujących klimatów politycznych

Stanisław A. Niewiński:Pomiędzy tradycją, a współczesnością – system polityczny Chińskiej Republiki Ludowej dzisiaj (cz. 1)

Joanna Rak: Treść przekazu medialnego jako metazagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz:Opodatkowanie świadczeń medycznychw świetle constitutionalisprincipia

 

Idee

Andrzej Jaszczuk: O ankiecie „Konserwatyzm a nacjonalizm”

Ryszard Mozgol: Wypędzony z pamięci – Emmanuel Małyński (1875-1938). Posumowanie pierwszego roku poszukiwań

Anna Pelińska: Louisa de Bonalda (1754-1840) koncepcja kreowania postrewolucyjnej rzeczywistości oraz znaczenie w niej prawa

Marcin Mleczak: Hiszpania frankistowska na łamach londyńskich „Wiadomości”

Artur Bartos:Etyka w filozofii Ayn Rand (1905-1982)

Michał Krupa:»The American Conservative« stał się jednym z głównych głosów sprzeciwu na prawicy wobec wojny w Iraku”. Wywiad z Danielem Larisonem – redaktorem „The American Conservative

„Czego pragniemy, w co wierzymy”. Manifest Czarnych Panter (tłum. Filip Cieślak)

Cary J. Nederman, Catherine Campbell:Kapłani, królowie i tyrani: władza duchowna i doczesna w Policraticusie Jana z Salisbury (ok. 1115/1120-ok. 1180) (tłum. Mariusz Matuszewski)

 

Religioznawstwo

Marcin Karas: Świecka religia Pierre’a Teilharda de Chardina (1881-1955)

Piotr Goniszewski: Tradycja i jej rozwój w ujęciu abpa Marcela Lefebvre’a (1905-1991)

 

Filozofia

Krzysztof Gajkowski:Koncepcja miłości u świętego Tomasza z Akwinu

Tomasz Knapik:Historia filozofii polskiej” Wiktora Wąsika (1883-1963)a tożsamość narodowa

Ryszard Polak:Rola pamięci w kulturze w świetle zasad filozofii klasycznej

 

Sprawozdania z konferencji naukowych

Łukasz Święcicki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Politik, Repräsentation und Wahrheit: 60 Jahre Eric Voegelins »The New Science of Politics«” –  Monachium, 8 grudnia 2012 r.

Łukasz Święcicki:Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowego. „Leo Strauss, Islamic Philosophy, and the End of Pre-Modernity” – Chicago, 24 maja 2013 r.

 

Recenzje

Adam Wielomski, Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. Tom I Rewolucja protestancka, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2013, ss. 440 (rec. Joanna Rak)

Adam Machowski, Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 453 (rec. Jacek Grzybowski)

Ryszard Skarzyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2012, ss. 368 (rec. Łukasz Święcicki)

Ernst Jünger, Węzeł gordyjski. Eseistyka lat pięćdziesiątych, przekład i opracowanie: Wojciech Kunicki, Natalia Żarska, Krzysztof Żarski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2013, ss. 317 (rec. Tomasz Wiśniewski)

Antony Flew, Bóg nie istnieje, tłum. Robert Pucek, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2010, ss. 248 (rec. Marcin Sułkowski)

Adam Wielomski, Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej, wyd. II, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „ARTE”, Biała Podlaska 2012, ss. 394 (rec. Joanna Rak)

Alexander Dugin, The Fourth Political Theory, translated by Mark Sleboda, Michael Millerman, Arktos Media, London 2012, ss. 212 (rec. Tomasz Wiśniewski)

Jadwiga Staniszkis, Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, ss. 160 (rec. Joanna Rak)

 

Polskojęzyczna bibliografia prac z politologii i historii idei politycznych

Łukasz Święcicki (oprac.): Polskojęzyczna bibliografia Erica Voegelina za lata 1985-2012

 

Wskazówki techniczne dla autorów

 

 

Contents

For readers

Lead topic of the issue: Conservatism in South America

Adam Wielomski: Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) – political theoretician of Brazilian landowners

Sebastian Bachmura: The US Constitution as an inspiration for the Brazilian constitution of 1891.

Krystian Chołaszczyński: Reign and suicide of Brazilian President Getúlio Dornelles Vargas – selected aspects.

Tomasz Kosiński: ,,I prefer to be the hope, so I could be the immortal guardian of the revolution” – Eva Perón life, public work and myth.

 

Law and Politics

Bogumił Grott: Wiktor Poliszczuk (1925-2008) – researcher of Ukrainian nationalism.

Stanisław A. Niewiński:Between tradition and modernity – the political system of The People’s Republic of China (part 1)

Joanna Rak: The content of media form as a meta-threat to the national security of the Republic of Poland.

Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz: Taxation of medical services in the light of constitutionalis principia.

 

Ideas

 

Andrzej Jaszczuk: Surrounding the poll “Conservatism and nationalism”.

Ryszard Mozgol: Banished from memory – Emanuel Małyński (1875-1938). A summary of the first year of research.

 

Anna Pelińska: The concept of creating a post-revolutionary reality by Louis de Bonald (1754-1840) and the purpose of law within it.

 

Marcin Mleczak:Franco Spain on the pages of the London-based newspaper “Wiadomości”.

 

Artur Bartos:Ethics in Ayn Rand’s philosophy (1905-1982).

 

Michał Krupa: »The American Conservative« became the leading right-wing voice of dissent against the war in Iraq. An interview with Daniel Larison – editor of “The American Conservative”.

Filip Cieślak: “What we want, what we believe” – The Black Panther Manifesto(trans. Filip Cieślak)

Cary J. Nederman, Catherine Campbell: Priests, Kings, and Tyrants: Spiritual and Temporal Power in John of Salisbury’s “Policraticus” (1115/1120-1180)(trans. Mariusz Matuszewski).

 

Religious studies

Marcin Karas: The secular religion of Pierre Teilhad de Chardin (1881-1955).

Piotr Goniszewski: Tradition and its development in the thought of Archbishop Marcel Lefebvre (1905-1991).

 

Philosophy

Krzysztof Gajkowski: Concept of love in the philosophy of st. Thomas Aquinas.

Tomasz Knapik: “History of Polish philosophy” by Victor Wąsik (1883-1963) and national identity.

Ryszard Polak: The Role of cultural memory in light of the principles of classic philosophy

 

Reports from scientific conferences

Łukasz Święcicki: Report from the international scientific conference “Politik, Repräsentation und Wahrheit: 60 Jahre Eric Voegelins »The New Science of Politics”  Munich, November 8, 2013.

Łukasz Święcicki: Report from the international scientific seminar “Leo Strauss, Islamic Philosophy, and the End of Pre-Modernity” – Chicago, May 24, 2013 r.

 

Reviews

 

Adam Wielomski, Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. Tom I Rewolucja protestancka, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2013, pp. 440 (rev. Joanna Rak)

Adam Machowski, Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu “De regno”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, pp. 453 (rev. Jacek Grzybowski)

Ryszard Skarzyński, Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2012, pp. 368 (rev. Łukasz Święcicki)

Ernst Jünger, Węzeł gordyjski. Eseistyka lat pięćdziesiątych, przekład i opracowanie: Wojciech Kunicki, Natalia Żarska, Krzysztof Żarski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2013, pp. 317 (rev. Tomasz Wiśniewski)

Antony Flew, Bóg nie istnieje, tłum. Robert Pucek, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2010, pp. 248 (rev. Marcin Sułkowski)

Adam Wielomski, Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej, wyd. II, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „ARTE”, Biała Podlaska 2012, pp. 394 (rev. Joanna Rak)

Alexander Dugin, The Fourth Political Theory, translated by Mark Sleboda, Michael Millerman, Arktos Media, London 2012, pp. 212 (rev. Tomasz Wiśniewski)

Jadwiga Staniszkis, Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, pp. 160 (rev. Joanna Rak)

 

A Polish bibliography works on political studies and the history of political ideas

Łukasz Święcicki: Polish bibliography of Eric Voegelin for the years of 1985-2012.

 

Technical instructions for authors